[SARG] SARG

チーム名
[ SARG ] SARG
リーダー
sait12123

メンバー